ضروری نیست

ضروری نیست

ضروری است

ضروری است

آدرس: ایران، اصفهان، کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان حکمت ۳۳، کوچه افشان ۲۱

تلفن: ۰۳۱۵۵۵۳۴۳۴۳

ایمیل: info@miniaturerugco.com و miniaturerugco@gmail.com

ارتباط با واحدها

فروش انگلیسی زبان: ۰۹۰۲۱۸۹۸۱۰۰

فروش عربی زبان: ۰۹۱۳۳۶۲۷۷۴۲

فروش فارسی زبان (۱۵۰۰ شانه): ۰۹۰۱۱۸۹۸۱۰۰

فروش فارسی زبان (۴۰۰ شانه): ۰۹۰۱۵۵۵۵۶۱۱