رویه ارسال محصول

رویه ارسال محصول:
سفارشهای شما پس از ثبت وارد مرحله «پردازش انبار» میشوند. پس از پردازش انبار و تایید این مرحله سفارش شما جهت آماده شدن برای ارسال وارد پروسه ی بسته بندی می شود. سفارش شما پس از ۵ تا ۷ روز کاری به شما تحویل داده خواهد شد. تکمیل هر یک از این مراحل و ورود به مرحله بعد از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.